Szkolenia

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

9 GRUDNIA 2017 r. godz. 10.00

PRACA Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Temat szkolenia
Praca z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
Tezy:
1.    Identyfikacja i modyfikacja zachowań trudnych.
2.    Techniki komunikacji.
3.    Wydawanie poleceń.
4.    Pochwały.
5.    Tworzenie systemów wzmocnień pozytywnych.
6.    Tworzenie systemów zasad i konsekwencji.
7.    Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Czas trwania:
3 x 45 minut
Metoda zajęć:
Warsztaty z elementami wykładu
Termin szkolenia i miejsce szkolenia:
9 grudnia 2017 r. godz. 10.00
Sosnowiec, Pl. Kościuszki 5
Prowadzący szkolenie:
Marta Fulara - pedagog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny.  0d 2006 pracuje w Centrum Neurorehabilitacji w Czeladzi,  gdzie przeprowadza diagnozę pedagogiczna, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także grupowe zajęcia terapeutyczne, wyjeżdża na obozy terapeutyczne. Doświadczenie w pracy zdobywała również pracując w szkole jako pedagog i terapeuta świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej. Ciągle rozwija swoje umiejętności, obecnie szczególnie interesuję się zaburzeniami lękowymi u dzieci i dorosłych.
Materiały:
Certyfikat udziału w szkoleniu.
Odpłatność do dnia 24.112017 (liczy się data wpływu na rachunek Fundacji):
Rodzic zrzeszony w Społeczności Fundacji Mierz Wyżej:
Małżonek rodzica 50% opłaty
30,00
15,00
Rodzic niezrzeszony:
40,00
Nauczyciele (faktura na osobę)
40,00
Nauczyciele, rodzice (faktura na osobę prawną – szkoła, firma itd.)
50,00
Odpłatność od dnia 25.11.2017 (liczy się data wpływu na rachunek Fundacji):
Rodzic zrzeszony w Społeczności Fundacji Mierz Wyżej:
Małżonek zapisanego rodzica 50% opłaty
50,00
25,00
 
Rodzic niezrzeszony:
60,00
 
Nauczyciele (faktura na osobę)
60,00
 
Nauczyciele, rodzice (faktura na osobę prawną – szkoła, firma itd.)
70,00

ZAPISZ SIĘ - KLIKNIJ TUTAJ! ZAPRASZAMY

WZORY CERTYFIKATÓW WYDAWANYCH UCZESTNIKOM SZKOLENIA

WZÓR CERTYFIKATU DLA RODZICA

WZÓR CERTYFIKATU DLA NAUCZYCIELA (SPECJALISTY)


OFERTA SZKOLENIOWA

NABORY OGŁASZANE CYKLICZNIE BĄDŹ REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE
RAD PEDAGOGICZNYCH I GRUP RODZICÓW

Temat szkolenia

Czas trwania

Zaburzenia integracji sensorycznej.

Cz. 1 – Diagnoza zaburzeń SI wprowadzeniem do terapii.

Cz. 2 – Zastosowanie terapii SI w domu i szkole.

2 x 3 godz.

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

3 godz.

Orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do lat 16.

3 godz.

Jak pomóc dziecku by ładnie pisało.

2 godz.

Jak rozpocząć pracę z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością.

3 godz.

Zastosowanie terapii SI w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3 godz.

ABC złości.

3 godz.

Jak motywować dziecko do pracy.

3 godz.

Bilateralna integracja. Metoda poprawiająca koncentrację uwagi.

3 godz.

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także z zaburzeniami komunikacji.

3 godz.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 godz.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

3 godz.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zagadnienia organizacyjno-prawne.

3 godz.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – zajęcia warsztatowe.

3 godz.

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (dziecka).

3 godz.

Hejting – co każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien.

3 godz.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację Mierz Wyżej. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2016 roku do odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji szkoleń należy szukać na stronie: www.mierz-wyzej.pl lub skontaktować się z Fundacją na adres e-mail: szkolenia@mierz-wyzej.org.pl  

 

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line w czasie trwania naboru na szkolenie oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Organizatora w terminie określonym w otrzymanej wiadomości e-mail podanej przy rejestracji uczestnika.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat o przyjęciu zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę mailową zostanie wysłana informacja na temat Twojego zgłoszenia udziału w szkoleniu. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 72 h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mai:szkolenia@mierz-wyzej.org.pl
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco: do 31 dni przed dniem szkolenia – 20 %, od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia – 50 %, od 14 do 2 dni przed dniem szkolenia – 80 %, na 1 dzień przed dniem szkolenia lub później – 90 %.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora. Dane do przelewu przesłane zostaną w wiadomości e-mail ze wskazaniem nr rachunku, adresu Organizatora oraz tytułu przelewu.
 2. Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w przesłanej wiadomości e-mail skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym terminie przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mai: szkolenia@mierz-wyzej.org.pl)
 4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunku podczas szkolenia.
 5. Opłata za szkolenie nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów dojazdu.
 6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w szkoleniach dla osób będących członkami Społeczności Fundacji Mierz Wyżej. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na szkolenie i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia.
 7. Koszt udziału w szkoleniu określony jest każdorazowa w materiałach informacyjnych o szkoleniach.
 8. Organizator wystawia fakturę, którą każdy z uczestników będzie mógł odebrać w czasie szkolenia.
 9. Faktury wystawiane są na podstawie danych osoby/instytucji dokonującej wpłaty pochodzących z potwierdzenia dokonania przelewu.

10.Możliwe jest wystawienie faktury na dane osoby/instytucji innej niż dane zawarte w przelewie opłaty za szkolenie. W takim przypadku w zgłoszeniu na szkolenie należy zaznaczyć taką opcję. Dane do faktury zostaną w takim przypadku pozyskane w korespondencji e-mailowej.

IV OBECNOŚĆ PODCZAS SZKOLENIA

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się przed rozpoczęciem szkolenia do działającego w miejscu szkolenia punktu rejestracyjnego. Punkt rejestracyjny jest czynny pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia do czasu rozpoczęcia szkolenia. Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w szkoleniu jest niemożliwy.
 2. W punkcie rejestracyjnym wydawana jest faktura za szkolenie oraz inne materiały w zależności od szkolenia.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) jest Organizator – Fundacja Mierz Wyżej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Starokościelnej 3B.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.
 3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

VI INNE SPRAWY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
Top