Szkolenia

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

21 kwietnia 2018 r. godz. 10.00

NAUCZANIE INDYWIDUALNE.
ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA.

Temat szkolenia Nauczanie indywidualne. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 
Tezy: 1.    Literatura. Podstawy prawne.

2.    Nauczanie indywidualne:

 • czym jest i dla kogo jest przeznaczone
 • organy właściwe do wydawania orzeczeń
 • tryb wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego
 • rola rodzica w uzyskaniu orzeczenia
 • wymagane dokumenty

3.    Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna

 • czym jest i dla kogo jest przeznaczona
 • wymogi formalne objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • rola rodzica w objęciu ucznia tą formą edukacji

4.    Pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania: 3 x 45 minut
Metoda zajęć: Wykład interaktywny
Termin szkolenia i miejsce szkolenia: 21 kwietnia 2018 r. godz. 10.00

Sosnowiec, Pl. Kościuszki 5

Prowadzący szkolenie: Leszek Kołodziejczyk - prezes zarządu Fundacji Mierz Wyżej. Absolwent administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w WSPol. w Szczytnie oraz prawa na UŚ w Katowicach. Wieloletni wykładowca. Czynny uczestnik konferencji i szkoleń poświęconych zaburzeniom ze spektrum autyzmu. Na co dzień zajmuje się prawami dzieci z niepełnosprawnością, obsługuje m.in. Infolinię Fundacji Mierz Wyżej nt. praw uczniów z niepełnosprawnością w systemie oświaty. Uczestnik konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie przepisów prawa dotyczących edukacji dzieci i uczniów z niepełnosprawnością.  
Materiały: Certyfikat udziału w szkoleniu. 

Materiały drukowane, m.in. prezentacja wykładu, wyciąg z przepisów, wzory dokumentów.

Odpłatność    do dnia 10.04.2017 (liczy się data wpływu na wskazany rachunek ) Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby 40,00
Rodzic zrzeszony w Społeczności Fundacji Mierz Wyżej
(upust 20 %)
32,00
Odpłatność    od dnia 11.04.2018  (liczy się data wpływu na wskazany rachunek) Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby:

Rodzic zrzeszony w Społeczności Fundacji Mierz Wyżej
(upust 20 %)

60,00

48,00


ZAPISZ SIĘ - KLIKNIJ TUTAJ! ZAPRASZAMY

WZORY CERTYFIKATÓW WYDAWANYCH UCZESTNIKOM SZKOLENIA

WZÓR CERTYFIKATU DLA RODZICA

WZÓR CERTYFIKATU DLA NAUCZYCIELA (SPECJALISTY)


OFERTA SZKOLENIOWA

NABORY OGŁASZANE CYKLICZNIE BĄDŹ REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE
RAD PEDAGOGICZNYCH I GRUP RODZICÓW

Temat szkolenia

Czas trwania

Zaburzenia integracji sensorycznej.

Cz. 1 – Diagnoza zaburzeń SI wprowadzeniem do terapii.

Cz. 2 – Zastosowanie terapii SI w domu i szkole.

2 x 3 godz.

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

3 godz.

Orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do lat 16.

3 godz.

Jak pomóc dziecku by ładnie pisało.

2 godz.

Jak rozpocząć pracę z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością.

3 godz.

Zastosowanie terapii SI w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3 godz.

ABC złości.

3 godz.

Jak motywować dziecko do pracy.

3 godz.

Bilateralna integracja. Metoda poprawiająca koncentrację uwagi.

3 godz.

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także z zaburzeniami komunikacji.

3 godz.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 godz.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

3 godz.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zagadnienia organizacyjno-prawne.

3 godz.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – zajęcia warsztatowe.

3 godz.

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (dziecka).

3 godz.

Hejting – co każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien.

3 godz.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację Mierz Wyżej. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2016 roku do odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji szkoleń należy szukać na stronie: www.mierz-wyzej.pl lub skontaktować się z Fundacją na adres e-mail: szkolenia@mierz-wyzej.org.pl  

 

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line w czasie trwania naboru na szkolenie oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Organizatora w terminie określonym w otrzymanej wiadomości e-mail podanej przy rejestracji uczestnika.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat o przyjęciu zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę mailową zostanie wysłana informacja na temat Twojego zgłoszenia udziału w szkoleniu. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 72 h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mai:szkolenia@mierz-wyzej.org.pl
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco: do 31 dni przed dniem szkolenia – 20 %, od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia – 50 %, od 14 do 2 dni przed dniem szkolenia – 80 %, na 1 dzień przed dniem szkolenia lub później – 90 %.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

III PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 10 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora. Dane do przelewu przesłane zostaną w wiadomości e-mail ze wskazaniem nr rachunku, adresu Organizatora oraz tytułu przelewu.
 2. Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w przesłanej wiadomości e-mail skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym terminie przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mai: szkolenia@mierz-wyzej.org.pl)
 4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunku podczas szkolenia.
 5. Opłata za szkolenie nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów dojazdu.
 6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w szkoleniach dla osób będących członkami Społeczności Fundacji Mierz Wyżej. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na szkolenie i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia.
 7. Koszt udziału w szkoleniu określony jest każdorazowa w materiałach informacyjnych o szkoleniach.
 8. Organizator wystawia fakturę, którą każdy z uczestników będzie mógł odebrać w czasie szkolenia.
 9. Faktury wystawiane są na podstawie danych osoby/instytucji dokonującej wpłaty pochodzących z potwierdzenia dokonania przelewu.

10.Możliwe jest wystawienie faktury na dane osoby/instytucji innej niż dane zawarte w przelewie opłaty za szkolenie. W takim przypadku w zgłoszeniu na szkolenie należy zaznaczyć taką opcję. Dane do faktury zostaną w takim przypadku pozyskane w korespondencji e-mailowej.

IV OBECNOŚĆ PODCZAS SZKOLENIA

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się przed rozpoczęciem szkolenia do działającego w miejscu szkolenia punktu rejestracyjnego. Punkt rejestracyjny jest czynny pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia do czasu rozpoczęcia szkolenia. Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w szkoleniu jest niemożliwy.
 2. W punkcie rejestracyjnym wydawana jest faktura za szkolenie oraz inne materiały w zależności od szkolenia.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) jest Organizator – Fundacja Mierz Wyżej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Starokościelnej 3B.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.
 3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

VI INNE SPRAWY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
Top